Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

heroes
1561 7456 390
Reposted fromnoticeable noticeable viaauroraaa auroraaa
heroes

January 08 2018

heroes
0203 efa2 390
Reposted fromwinter-mood winter-mood viawalkthemoon walkthemoon
heroes

January 05 2018

heroes
Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.

— Ps 4:8-9
Reposted bymisnewalkthemoonpiinkskies

January 01 2018

heroes
8676 602e 390
Reposted fromhagis hagis viamaybeyou maybeyou

December 29 2017

heroes
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasilence89 silence89

December 27 2017

heroes
2067 64d9 390
Reposted fromolewka olewka viapiinkskies piinkskies
heroes
Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna - nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić.
— Jan Twardowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viawalkthemoon walkthemoon
heroes
Reposted frombluuu bluuu viawalkthemoon walkthemoon
heroes
1938 6129 390
Reposted fromsavatage savatage viasilence89 silence89

December 22 2017

8065 7235 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viawalkthemoon walkthemoon
heroes
1469 7c9b 390
Reposted fromsilence89 silence89
heroes
4282 1902 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viasilence89 silence89
heroes
heroes
heroes

December 16 2017

heroes
9714 fa8d 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaauroraaa auroraaa
7768 0ea3 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viapiinkskies piinkskies

December 01 2017

heroes
9073 e49d 390
Reposted frompouler pouler viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl